Loading Događaji

« Svi Događaji

 • This event has passed.

50. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ „СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН“

15. октобра 2019. у 10:00 - 18. октобра 2019. у 20:00

spj

15. 10. 2019- 17. 10. 2019.

50. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ „СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН“

 

Програм  Смедеревска Песничка Јесен

International Festival of Poetry

Smederevo’s Poet Autumn

 

Ју Цонг

ЖИВОТ СЕ МОЖЕ ПРОМЕНИТИ

Живот се може променити,

стога се и патња може променити. Они тужни, меланхолични делићи, увек у трену продиру у наша срца.

На крају, која ће сила моћи да победи нашу патњу?

Живот се може променити, и душа се може променити.

Моју душу у сну испуњава дубок спокој, једна врста среће прожима је до самог корена одакле се чује лаган глас попут месечине.

Живот се може променити.

Дуго времена трагамо за начином, али нико не зна како да се то учини.

 

Превела: др Наташа Костић

 

Ристо Василевски

 

НА ОБАЛИ ДЊЕПРА

На обали Дњепра, Осећам обале Дунава. Речна острва

Куцају као срца

Да их одрже у животу.

Знам њихову црну утоку; Тражим њихова изворишта Која морају бити иста,

Мада потичу с различитих страна.

Видим себе како течем Средином њихових матица, Како се по ко зна који пут Уливам у Црно;

Како се, потом, узводно, Враћам свом новом изворишту.

Кружим, дакле, као време, Свестан да обнављам живот Који ће неко други живети.

Кијев, 13.10.2007.

 

Бранко Стевановић

СВАШТА

Ништа старо,

ништа ново, ништа – оно,

ништа – ово.

Ништа тамо,

ништа амо, ништа – али,

ништа – само.

Ништа машта,

ништа јава, ништа реп

и ништа глава.

Ништа збиља,

ништа шала, ништа – молим,

ништа – хвала.

Ништа светло,

ништа мрак, ништа – тек

и ништа – чак.

Ништа добро,

ништа лоше, ништа капе,

ништа ноше.

Кад размислим,

све у свему, попричасмо

ни о чему!

 

(07 – 11. ОКТОБАР 2019)

РАДОСНА СУСРЕТАЊА

•    Сусрети песника Смедерева са ученицима сеоских основних школа и даривање школских и сеоских библиотека издањима Фестивала

 

Понедељак, 07. октобар

 • ОШ Свети Сава Смедерево и ОШ Бранко Радичевић

Смедерево

 

Уторак, 08. октобар

 • ОШ Бранислав Нушић Смедерево, ОШ Јован Јовановић Змај Смедерево и ОШ Доситеј Обрадовић Смедерево

 

Среда, 09. октобар

 • ОШ Јован Јовановић Змај Шалинац, ОШ Иво Андрић Радинац и ОШ Доситеј Обрадовић Враново

 

Четвртак, 10. октобар

 • ОШ Иво Андрић Раља, ОШ Ђура Јакшић Мала Крсна и ОШ Херој Света Младеновић Сараорци

 

Петак, 11. октобар

 • ОШ Свети Сава Вучак, ОШ Бранислав Нушић

Петријево и ОШ Димитрије Давидовић Удовицe

 

 

 

Центар за културу

Смедерево 15 – 18. октобар 2019.

Улаз слободан ДОБРО ДОШЛИ!

The Cultural Centre Smederevo

15 – 18 October 2019 Оpen to all WELCOME!

 

 

XIX САЈАМ ПОЕЗИЈЕ

Народна библиотека

10.30 часова

 

 • Јединствена изложба песничких књига на српском језику објављених између два Фестивала
 • Изложба књига и докумената из фондова Библиотеке о Момчилу Настасијевићу (125 година од рођења), Војиславу Илићу (125 година од смрти) и Волту Витмену (200 година од рођења)
 • Реч Марине Лазовић, директорке Народне библиотеке у Смедереву
ПЕСНИЧКА БАШТИНА
 • Стихове Момчила Настасијевића, Војислава Илића и Волта Витмена говори Миљан Губеринић, драмски уметник
СВЕЧАНОСТ ДАРИВАЊА
 • Домаћи и страни песници дарују Народну библиотеку Смеде- рево својим најновијим књигама

Музеј у Смедереву
12.00 часова

ПЕСНИШТВО У ТЕМЕЉИМА ГРАДА
 • Презентација поставке Музеја гостима Фестивала
 • Промоција овогодишњих фестивалских издања
 • Сусрет песника са новинарима
 Концертна дворана Центра за културу

19.00 часова

ПОЛА ВЕКА СМЕДЕРЕВСКОГ ОРФЕЈА
 • Песничка баштина – 110 година од објављивања песме Santa Maria della Salute
 • Песме казују досадашњи лауреати Смедеревског Орфеја: Ана Думовић, Вера Хорват, Владан Петковић, Владимир Пешић,  Вук Јовановић, Горан Ђорђевић, Добривоје Станојевић, Жељко Ђурић, Живорад Ђорђевић Жеђ, Зосим Попац, Игор Симаковић, Јасминка Надашкић, Јелена Радосављевић, Јовица Тишма,

 

 

National Library of Smederevo

10.30h

XIX POETRY FAIR
 • An exhibition of poetry books published in the Serbian language between two Festivals
 • An exhibition of Library books and documents about Momčilo Nastasijević (commemorating 125 years since the poet’s bith), Vojislav Ilić (commemorating 125 years since the poet’s death) and Walt Whitman (commemorating 200 years since the poet’s birth)
 • An address by Marina Lazović, the Director of the National Library in Smederevo
POETRY HERITAGE
 • Recitation of poems by Momčilo Nastasijević, Vojislav Ilić and Walt Whitman by Miljan Guberinić, an actor
THE FESTIVITY OF GIVING
 • Serbian and foreign poets donate their newest books to the National Library of Smederevo

Smederevo Museum

12.00h

POETRY IN THE FOUNDATIONS OF SMEDEREVO
 • Festival guests visit the Museum of Smederevo
 • Promotion of Festival books
 • A meeting of the poets and the press

Concert Hall of the Smederevo Cultural Centre

19.00h

EVENING OF ORPHEUS
 • Poetry heritage – 110 years since the publishing of the poem Santa Maria della Salute
 • Recitation of poems by the laureates of the Orpheus of Smederevo award: Ana Dumović, Vera Horvat, Vladan Petković, Vladimir Pešić, Vuk Jovanović, Goran Đorđević, Dobrivoje Stanojević, Željko Đurić, Živorad Đorđević Žeđ, Zosim Popac, Igor Simaković, Jasminka Nadaškić, Jelena Radosavljević, Jovica Tišma, Kristina

 

 

Кристина Милосављевић, Љиљана Лазић, Љубица Златовић, Марија Алексић, Милан Тодоровић, Милка Костић, Милорад Ивић, Милосав Славко Пешић, Мирјана Тодоровић, Мирослава Мира Цветковић, Мирослава Тодоровић, Момчило Анђелковић, Предраг Ристић, Радисав Милић, Ристо Василевски, Слободан Јевтић

 • Музички тренутак
СМЕДЕРЕВСКИ ОРФЕЈ 2019.
 • Реч председнице жирија мр Татјане Лазаревић-Милошевић
 • Свечано уручење награде Смедеревски Орфеј за годину

 

 

Milosavljević, Ljiljana Lazić, Ljubica Zlatović, Marija Aleksić, Milan Todorović, Milka Kostić, Milorad Ivić, Milosav Slavko Pešić, Mirjana Todorović, Miroslava Mira Cvetković, Miroslava Todorović, Momčilo Anđelković, Predrag Ristić, Radisav Milić, Risto Vasilevski, Slobodan Jevtić

 • A music performance
THE ORPHEUS OF SMEDEREVO
 • An address by the jury president Tatjana Lazarević Milošević, MA
 • The presenting of the Orpheus of Smederevo award for 2019 to the winner

 

 

ОШ Илија Милосављевић Коларац у Луњевцу

10.00 часова

ЗЛАТНО СЛОВЦЕ

Наглавачке

Један наслов за тринаест песама!

 • Додела наградe Златно словце за годину
 • Учествују: Бранко Стевановић, песник и овогодишњи лауреат награде Златни кључић и дванаест основаца са територије Града Смедерева изабраних на конкурсу Златно словце
 • Добри домаћини су ученици Основне школе у Луњевцу и

Фрувита

 

 

Средње школе Смедерева

10.00 часова

СВЕТЛОСТИ РЕЧИ
 • Сусрет песника са ученицима смедeревских средњих школа и даривање школских библиотека фестивалским издањима (Гимназија, Техничка школа, Економско-трговинска школа, ТТПШ Деспот Ђурађ, Музичка школа Коста Манојловић)

Научно одељење Народне библиотеке у Смедереву

12.00 часова

ГОВОР ПЕСМЕ ЗЛАТОУСТЕ

50 Смедеревских песничких јесени

 • Своја сећања говоре учесници првог фестивала: Радомир Андрић, Вера Хорват, Ристо Василевски, Раша Перић, Ранко Рисојевић, Мирјана Тодоровић и Горан Ђорђевић
 • Песму Црна дјетињства Весне Парун, прве добитнице награде

Златна струна, говори Марина Миленковић

 

Галерија Центра за културу

19.00 часова

ПЕСНИЧКИ КЉУЧЕВИ СМЕДЕРЕВА
 • Отварање ретроспективне изложбе фотографија, књига, рукописа, плаката и програма – 50 година Смедеревске песничке јесени, аутора Милорада Поповића

 

 

Ilija Milosavljević Kolarac Primary School in Lunjevac

10.00h

GOLDEN LITTLE LETTER

 

 • Presenting of the Golden Little Letter award for 2019
 • Participants: Branko Stevanović, a poet and this year’s laureate of the Golden Little Key award, Jovica Tišma, a poet and the previous year’s winner of the award, Lunjevac primary school students, and the winners of the Golden Little Letter award
 • Our good hosts are the students of the Primary School in Lunjevac and the Fruvita

Smederevo secondary schools

10.00h

THE LIGHT OF WORDS
 • Meetings of poets and students of Smederevo secondary schools and donations of Festival publications to school libraries (Smederevo High School, Technical School, Economic-Trade School, TTPŠ Despot Đurađ, Kosta Manojlović Music School)

Science Department of the National Library of Smederevo

12.00h

A GOLDENTONGUED SONG

50 Years of the Festival

 • Addresses by the participants of the first iteration of the Festival: Radomir Andrić, Vera Horvat, Risto Vasilevski, Raša Perić, Ranko Risojević, Mirjana Todorović and Goran Đorđević
 • Marina Milenković will be reciting the poem „Dark Childhoods“, by Vesna Parun, the first winner of the Golden String

 

Gallery of the Smederevo Cultural Centre

19.00h

POETRY KEYS OF SMEDEREVO
 • The opening of the retrospective exhibition of photographs, books, manuscripts, posters and programmes – commemorating the 50 Years of the Smederevo’s Poet Autumn

 

 

Концертна дворана Центра за културу

19.30 часова

СВЕЧАНОСТ ОТВАРАЊА 50. ФЕСТИВАЛА

Научите пјесан

 • Ој, девојко, Смедеревко (наступ црквеног хора Слога под диригентском управом Тање Петровић)
 • Поезија досадашњих лауреата награде Златни кључ Смедерева

 

 

ЗЛАТНИ КЉУЧ СМЕДЕРЕВА
 • Реч председника Одбора за доделу награде Драгана Драгојловића
 • Уручивање међународне песничке награде Златни кључ Смедерева
 • Песнички портрети лауреата године – Ли Лицонга (Кина) и Ристе Василевског
 • Музички тренутак

 

 

Great Hall of the Smederevo Cultural Centre

19.30h

THE OFFICIAL FESTIVAL OPENING CEREMONY

Learn the Poem

 • Oj, devojko, Smederevko (The Smederevo Girl) – a performance by the Sloga choir, conducted by Tanja Petrović
 • Poetry of past laureates of the Golden Key of Smederevo

 

 

THE GOLDEN KEY OF SMEDEREVO
 • An address by Dragan Dragojlović, the president of the Award Committee
 • Presenting of the international poetry award the Golden Key of Smederevo
 • An address by the award winners – Li Licong and Risto Vasilevski
 • A music performance

 

 

Велика дворана Центра за културу

11.00 часова

ЗЛАТНИ КЉУЧИTh
 • Избор из поезије досадашњих добитника Златног кључића
 • Додела награде Златни кључић за годину песнику Бранку Стевановићу
 • Учествују песници, драмски уметници и деца из основних школа и вртића

 

 

 

 

ПРЕДЕО СЛИКАН ЧАЈЕМ
 • Посета песника вили Обреновића

Вила Златни брег

 • часова

 

 • Поезију о вину читају Марина Миленковић и Миљан Губеринић
 • Наступ Ансамбла народних игара и песама Смедерево

Концертна дворана Центра за културу

19.00 часова

ВЕЧЕ МЕРИДИЈАНА

Прво међународно песничко вече

 • Поезија страних и домаћих песника, гостију Фестивала: Пабло Арајгада (Аргентина), Марлена Зингер (Пољска), Елс Морс (Белгија), Октавијан Доклин (Румунија), Олег Комков (Русија), Љубиша Симић (Немачка-Србија), Обрен Ристић (Србија), Драган Мраовић (Србија), Никола Вујчић (Србија), Милосав Тешић (Србија), Милош Јанковић (Србија), Сије Венге (Кина), Moшо Одаловић (Србија), Максим Замшев (Русија), Силвија Монрос Стојаковић (Србија), Радомир Уљаревић (Црна Гора), Мирослав Демак (Словачка), Миливоје Р. Јовановић (Србија), Драган Драгојловић (Србија), Јан Красни (Србија), Љубинка Перинац Станков (Румунија), Јованка Стојчиновић Николић (Република Српска), Јоргос Петусис (Кипар), Ратко Поповић (Србија), Даница Додић (Француска-Србија), Михаел Шпајер (Немачка), Ранко Рисојевић (Република Српска), Раша Перић (Србија)

 

 

Great Hall of the Smederevo Cultural Centre

11.00h

THE GOLDEN LITTLE KEY
 • A programme dedicated to the previous winners of the Golden Little Key award
 • Presenting of the Golden Little Key award for 2019 to Branko Stevanović
 • Participants: previous winners of the Golden Little Key award

Zlatni breg Villa

12.30h

LANDSCAPE PAINTED WITH TEA
 • Poets visit the Obrenović dynasty summer residence
 • Recitation of poetry dedicated to wine by Marina Milenković and Miljan Guberinić
 • A performance by the Ensemble of Folk Dances and Songs

Concert Hall of the Smederevo Cultural Centre

19.00h

MERIDIANS

International Poetry Evening

 • Poetry of Serbian and foreign poets, the guests of the Festival: Pablo Arraygada (Argentina), Marlena Zynger (Poland), Els Moors (Belgium), Octavian Doclin (Romania), Oleg Komkov (Russia), Ljubiša Simić (Germany-Serbia), Obren Ristić (Serbia), Dragan Mraović (Serbia), Nikola Vujčić (Serbia), Milosav Tešić (Serbia), Miloš Janković (Serbia), Xie Wenge (China), Mošo Odalović (Serbia), Maxim Zamshev (Russia), Silvia Monros Stojaković (Serbia), Radomir Uljarević (Montenegro), Miroslav Demak (Slovakia), Milivoje R. Jovanović (Serbia), Dragan Dragojlović (Serbia), Jan Krasni (Serbia), Ljubinka Perinac Stankov (Romania), Jovanka Stojčinović Nikolić (Republika Srpska), Giorgos Petoussis (Cyprus), Ratko Popović (Serbia), Danica Dodić (France-Serbia), Michael Speier (Germany), Ranko Risojević (Republika Srpska), Raša Perić (Serbia)

 

 

ПОВЕЉА ЗЛАТКО КРАСНИ

 • Додела повеље Златко Красни за превођење савремене поезије и Специјалне повеље Златко Красни за допринос афирмацији српске књижевности у Немачкој
 • О преводилаштву овогодишњих лауреата говоре проф. др Милош Константиновић и др Јан Красни, песник и преводилац
 • Реч добитника повеље Вере Хорват и Ханеса Виорала

ПОВЕЉА ЛИСТА НАШ ГЛАС

 • Уручење Повеље листа Наш глас Љубици Златовић
ЗЛАТНА СТРУНА
 • Поезија пет изабраних песника на конкурсу за награду Златна струна
 • Гласање публике у холу Центра за културу

 

 

ZLATKO KRASNI MEDAL

 • Presenting od the Zlatko Krasni medal for the contribution to the translation of contemporary poetry
 • Dr Jan Krasni, a poet and a translator, and Dr Miloš Konstantinović, talk about the translations of this year’s laureate
 • An address by the medal winners – Vera Horvat and Hanes Vyoral

 

NAŠ GLAS NEWSPAPER MEDAL

 • Presenting of the Naš glas newspaper medal to Ljubica Zlatović
THE GOLDEN STRING
 • Reciting of the poetry of five selected poets participating in the

Golden String competition

 • Audience votes on the winner in the hall of the Smederevo Cultural Centre

 

 

10.00 часова

ПОЕЗИЈА НА ДАР
 • Посета групе песника Удружењу параплегичара, Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју Сунце и Дому за старе и пензионере
 • Даривање књига библиотекама установа и удружења

 

Мали град Смедеревске тврђаве

12.00 часова

ЗЛАТНИ ДВОРИ У ОГЛЕДАЛУ РЕКЕ
 • Поезију средњовековне Србије казују драмски уметници: Марина Миленковић и Миљан Губеринић
 • Музички тренутак

Концертна дворана Центра за културу

19.00 часова

МЕРИДИЈАНИ

Друго међународно песничко вече

 • Поезија страних и домаћих песника, гостију Фестивала: Дијего Гортарје (Еквадор), Драган Хамовић (Србија), Мирјам Најгер Флајхман (Израел), Бранко Стевановић (Србија), Драган Лакићевић (Србија), Бранислав Вељковић (Србија), Мирослав Биелик (Словачка), Душко Бабић (Србија), Елка Њаголова (Бугарска), Љубица Рајкић (Румунија), Зоран Хр. Радисављевић (Србија), Мићо Цвијетић (Србија), Злата Коцић (Србија), Славица Цветковић (Србија), Славомир Гвозденовић (Румунија), Јосиф Вентура (Грчка), Тања Симеуновић (Република Српска), Анђела де Лео (Италија), Елизавета Курјанович (Немачка), Хагани Хабибоглу (Азербејџан), Новица Телебак (Република Српска), Јеремија Лазаревић (Србија)
 • Музички тренутак: А сад мало буке! – мини концерт рок групе ОПС

 

 

10.00h

POETRY AS A GIFT
 • A visit by a group of poets to the Paraplegic Association, to the Sunce Institution for the Care of Children and Young and Adult Persons with Developmental Disabilities, and to the Home for Old and Retired People
 • Donation of books to the libraries of these institutions and associations

Small Town of the Smederevo Fortress

12.00h

GOLDEN HALLS MIRRORD IN THE RIVER
 • Recitation of medieval Serbian poetry by actors: Marina Milenković and Miljan Guberinić
 • A music performance

Concert Hall of the Smederevo Cultural Centre

19.00

MERIDIANS

International Poetry Evening

 • Poetry of Serbian and foreign poets, the guests of the Festival: Diego Gortaire (Ecuador), Dragan Hamović (Serbia), Miriam Neiger- Flaihman (Israel), Branko Stevanović (Serbia), Dragan Lakićević (Serbia), Branislav Veljković (Serbia), Miroslav Bielik (Slovakia), Duško Babić (Serbia), Elka Nyagolova (Bulgaria), Ljubica Rajkić (Romania), Zoran Radisavljević (Serbia), Mićo Cvijetić (Serbia), Zlata Kocić (Serbia), Slavica Cvetković (Serbia), Slavomir Gvozdenović (Romania), Iosiif Ventura (Greece), Tanja Simeunović (Republika Srpska), Angela de Leo (Italy), Elizaveta Kurjanovič (Germany), Hagani Habiboglu (Azerbaijan), Novica Telebak (Republika Srpska), Jeremija Lazarević (Serbia)

 

 • A music performance: A Little Bit of Noise! – mini-concert of the OPS band

 

 

НАГРАДА ТОМИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ

 • Уручење награде за најлепшу песму о Дунаву учесника педесетог фестивала
 • Лауреат чита награђену песму

 

НАГРАДА ЗЛАТНА СТРУНА

 • Реч председника жирија проф. др Данице Андрејевић
 • Уручење награде
 • Лауреат чита награђену песму
НАГРАДА ПУБЛИКЕ
 • Награду уручује Милорад Поповић, власник Фото Дунава, покровитељ награде

 

БЛАГОДАРЈА
 • Додела признања заслужним појединцима и организацијама за допринос развоју и афирмацији Фестивала поводом 50 година Фестивала

 

 

 

 

У СЛАВУ БАХУСА

Винарија Јеремић

21.00 часова

 

Миленијуми смедеревског виногорја
 • У несвакидашњем амбијенту једне од најзначајнијих винарија у Србији изводиће се поезија и музика посвећене вину
 • Дегустација смедеревских вина уз музику о Смедереву

 

Понедељак, 21. октобар

Међународни сајам књига у Београду

 • Представљање Међународног фестивала поезије Смедерев- ска песничка јесен

 

 

TOMISLAV STEVANOVIĆ AWARD
 • Presenting of the award for the most beautiful poem about the Danube river
 • Reading of the awarded poem by the laureate

 

THE GOLDEN STRING AWARD

 • An address by the president of the jury Danica Andrejević
 • Presenting of the award
 • Reading of the awarded poem by the laureate
AUDIENCE AWARD
 • The award is to be presented by Milorad Popović, the owner of Foto Dunav, and the patron of the award

 

SPECIAL HONOURS
 • Honouring of deserving individuals and organisations for their contribution to the development and affirmation of the Festival on the occasion of the Festival’s 50th iteration

 

 

 

 

CELEBRATING BACHUS

Jeremić Winery

21.00h

 

The Millennia of Smederevo Winemaking
 • Recitation of poems and performance of songs dedicated to wine in one of the most significant wineries in Serbia
 • Degustation of Smederevo wines

 

 

 

 

Monday, 21 October

International Belgrade Book Fair

 • Presentation of the 50th International Poetry Festival Smederevo’s Poet Autumn

 

 

Књиге у издању Фестивала Books published by the Festival

 

Едиција Златни кључ

Edition Golden Key

Jу Цонг ЗАПИСИ ИЗ ОБИЧНОГ СВЕТА

郁葱诗选:尘世记

Ристо Василевски СРЦЕ КРУГА И ДРУГЕ ПЕСМЕ

 

 

Едиција Златни кључић

Edition Golden Little Key

Бранко Стевановић СТРОГО ПОВЕРЉИВА КЊИГА

 

 

ЗБОРНИК ФЕСТИВАЛА | FESTIVAL АNTHOLOGY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едиција Меридијани Meridians Edition

 

Драган Мраовић РУСКИЊЕ, СРПКИЊЕ И ЉУБАВ Драган Мраович РУССКАЯ, СЕРБКА И ЛЮБОВЬ

Елс Морс ПЕСМЕ

Els Moors GEDICHTEN

Љубиша Симић АКО НИСМО ТО ШТО ЈЕСМО Ljubisha Simic IF WE ARE NOT WHAT WE REALLY ARE

Марлена Зингер ТАНГЕНСОИДА Marlena Zynger TANGENSОIDA

Милосав Тешић МЛИНСКО КОЛО Милосав Тешич МЕЛЬНИЧНЫЙ КРУГ

Милош Јанковић СТАКЛЕНИК Miloš Janković GLASS GARDEN

Moшо Одаловић ДОБРО ЈУТРО, ВЕЛИКА ХОЧО Мошо Одалович ДОБРОЕ УТРО, ВЕЛИКА ХОЧА

Никола Вујчић СОБА Изабране песме Nikola Vujčić THE ROOM Selected Poems

Обрен Ристић ВЕНАЦ ТВОРЦУ Обрен Ристич ВЕНЕЦ ТВОРЦУ

Октавијан Доклин СЛОБОДНЕ ПЕСМЕ Octavian Doclin POEME LIBERE

Олег Комков ПЕНЕЛОПИН ДАР Олег Комков ПЕНЕЛОПИН ДАР

Пабло Арајгада БЕЛЕШКЕ Pablo Arraigada APUNTES

Сије Венге БАЛАДА О МЕСЕЧИНИ

解文阁 月光谣

 

Град Смедерево Министарство културе и

информисања Републике Србије

City of Smederevo Republic of Serbia – Ministry of Culture and Information

 

ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР ФЕСТИВАЛА:

 

ПОКРОВИТЕЉ  ЗЛАТНОГ КЉУЧИThА

ПОКРОВИТЕЉ ЕДИЦИЈЕ МЕРИДИЈАНИ

Smederevo

 

ПРИЈАТЕЉ ФЕСТИВАЛА:

ПОСЕБНА ЗАХВАЛНОСТ

АМБАСАДИ РЕПУБЛИКЕ АЗЕРБЕЈЏАН

 

 

МИНЕЛ ЕНИМ ГРАПС

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ

МЕСЕР ТЕХНОГАС ВИНАРИЈА ЈЕРЕМИTh

 

 

 

Међународни Фестивал Поезије

Поштански фах 118

Смедерево 11300 Србија
International

FacebookTwitterGoogle+Share

Detalji

Početak:
15. октобра 2019. у 10:00
Kraj:
18. октобра 2019. у 20:00
Događaj Category:
Događaj Tags:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *